Privacywetgeving AVG

Uitleg voor cliënten, ouders, verzorgers en/of bewindvoerders over de privacywetgeving AVG.

Algemene informatie AVG
Afkortingen:
AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
AP    = Autoriteit Persoonsgegevens
Wbp = De Wet bescherming persoonsgegevens

Privacy policy

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens, voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is. Medisch Pedicure Praktijk Voetje na Voetje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Bij uw bezoek aan de Medisch pedicure praktijk, Voetje na Voetje, overhandig ik u een formulier waarin ik uw toestemming vraag te tekenen om uw persoonsgegeven die nodig zijn om een afspraak te maken, het bijhouden van uw persoonlijke klantenformulier en om facturen aan te maken in mijn excel bestand.

Ook heb ik een officiële AVG registratie aangevraagd via Provoet, de branche organisatie, zodat ik kan aantonen dat ik voldoe aan de vereiste voorwaarden van de nieuwe wet. Alle gegevens staan achter een wachtwoord. Zonder toestemming van uw kant is het maken van een afspraak niet meer mogelijk in mijn agenda omdat ik daar uw gegevens voor nodig heb. De Privacy Policy van mijn praktijk staat ook op mijn website.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande link

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Voetje na Voetje  en de cliënt waarop Pedicure Voetje na voetje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het aangaan van een behandeling betekent acceptatie van deze voorwaarden.

2. Diensten

Pedicure Voetje na Voetje zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming  met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via ProCert (kwaliteitsregistratie voor de pedicure). Pedicure Voetje na Voetje zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt. Via de Website wordt gebruikt van een contactformulier, daar vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure Voetje na Voetje door te geven. De afmelding kan telefonisch, per Whatsapp of e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure Voetje na Voetje het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Voetje na Voetje de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 • Tijdens behandelingen wordt er geen telefoon aangenomen. De beste tijd om te bellen is tussen 12.30 en 13.00 uur of 17.00 en 19.00 uur.
 • Krijgt u de voicemail? Spreek uw naam in en uw telefoonnummer. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld.
 • Behandelingen alleen volgens afspraak.
 • Afmelden of verzetten van een afspraak minimaal 24 uur voor de gereserveerde behandel datum.
 • Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
 • Prijzen zijn inclusief 21% BTW
 • Prijswijzigingen voorbehouden

4. Tarieven en Betaling
Pedicure Voetje na Voetje vermeldt alle tarieven van de behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant te voldoen. Pin betaling is niet mogelijk.
In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt per factuur de overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure Voetje na Voetje.
Bij in gebreke blijven van betaling, kan Pedicure Voetje na Voetje na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten  zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.
Betaling in termijnen is niet mogelijk.
Voor cliënten die vallen onder de ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij Zorgketen Viplive en Podotherapeut Mouchart.

5. Persoonsgegevens & privacy of leveranciers

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Klanten: Het overeengekomen verzoek tot behandelen;
 • Leveranciers: De overeengekomen bestelling en levering daarvan.

De cliënt voorziet tijdens de eerste behandeling alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure Voetje na Voetje. De persoonsgegevens worden door Pedicure Voetje na Voetje opgenomen in een geautomatiseerd systeem/dossier die in een gesloten kast worden bewaard, en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft ten alle tijden recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Pedicure Voetje na Voetje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

6. Geheimhouding
Pedicure Voetje na Voetje is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Voetje na Voetje verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

De gegevens die u aan mij geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Collegiaal overleg met Podotherapeuten en andere (Medisch) Pedicures;
 • Bij doorverwijzingen naar Podotherapeut of (huis)arts.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Aansprakelijkheid
Pedicure Voetje na Voetje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen. De gehele behandeling is voor eigen risico.
Pedicure Voetje na Voetje is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan meubilair, instrumenten en/of materialen van Pedicure Voetje na Voetje.
Pedicure Voetje na Voetje meldt diefstal bij de politie.

9. Garantie
Pedicure Voetje na Voetje geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en eveneens op de door de cliënt gekochte producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
 • De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt
 • De behandeling te lang uitgesteld is geweest door de cliënt waardoor de oorzaak niet in één keer verholpen kan worden.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of per e-mail gemeld worden aan Pedicure Voetje na Voetje.
Pedicure Voetje na Voetje dient binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien Pedicure Voetje na Voetje en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie waarbij Pedicure Voetje na Voetje  is aangesloten. Dit geschiedt op basis van de geldende regels en voorwaarden zoals deze opgesteld zijn door de geschillencommissie.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Voetje na Voetje het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

12. Recht
Op welke overeenkomst tussen Pedicure Voetje na Voetje en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Rechten omtrent uw gegevens.

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan dit verzoek. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 • Klachten.
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens:

Voetje na Voetje
Schepen v/d Camerstraat 29
6831 KH Arnhem
Tel:06-29251189
Info@voetjenavoetje.nl

 

Toestemming privacy beleid persoonsgegevens
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening” of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie van de Wet bescherming. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

 1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
 2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’)

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens toestemming.

Bij het maken van een afspraak geeft de cliënt Pedicure Voetje na Voetje toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand vast te leggen:

 • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/stagaire.
 • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
 • Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing  naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
 •  Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
 • Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto’s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

De cliënt heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen om welke reden dan ook, in te trekken. Pedicure Voetje na Voetje zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

NOTE:
Het niet mogen opslaan van de persoonsgebonden gegevens en behandelverslagen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandelingen.

© 2018 Voetje na Voetje

Provoet pedicure

ProVoet is de Nederlandse branchevereniging voor pedicures. Alle leden van ProVoet worden verplicht om een door de branche erkend branche diploma te halen. Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundige voetverzorger behandeld worden!
Lees meer

Verzorgingstips

Wanneer u zich realiseert hoeveel kilometers u in uw leven door uw voeten wordt gedragen, dan is dit zeker geen loze kreet. U kunt te maken krijgen met allerlei ongemakken zoals eelt, likdoorns en ingroeiende nagels.
Lees meer

Schimmeldiagnostiek

Ik als gecertificeerd schimmeldiagnostiek pedicure ben bevoegd om een monster van de schimmel af te nemen. Een patholoog stelt aan de hand van dit monster vast of er een schimmel aanwezig is en welke.
Lees meer